...

Hållbarhet

Vi ska vara ansvarsfulla och hållbara. Vi ska inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Åsljunga Pallen tar sitt ansvar genom att arbeta för ett hållbart skogsbruk och en hög nyttjandegrad i vår produktion. Vi engagerar oss i den sociala och ekonomiska tillväxten för samhället och landsbygden för vi vill vara en aktör som alla kan lita på. Vi gillar hållbara och långsiktiga affärsrelationer.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.