...

ISMP-15

International Standards For Phytosanitary Measures No. 15 (ISPM 15).

Standarden beskriver fotosanitära åtgärder (värmebehandling) som minskar risken för introduktion och spridning av skadedjur som är förknippade med rörelsen i internationell handel med träförpackningsmaterial som tillverkats av råvirke. 

Värmebehandlingen, HT, innebär att träet, veden, måste värmas tills dess kärna når 56 ° C i minst 30 minuter.

ISPM 15 är till för att förebygga spridningen av växtskadegörare och sjukdomar mellan länder genom att använda specialbehandlat träförpackningsmaterial.

ISPM-15 tillåter förutom värmebehandling även behandling av produkter med kemikalier för att uppnå motsvarande skydd. Åsljunga Pallen utför inte ISPM-15 behandling med kemikalier i någon form. Våra produkter behandlas enbart genom värme.

Förutom att värmebehandla våra produkter utför vi även en torkprocess där vi torkar veden ner till en medelfuktkvot på 16%. Det är generellt en lägre fuktkvot än vad marknaden erbjuder. Det gör vi för att minimera mögelangrepp när produkterna brukas.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.