...

Företagets historia

I slutet av 40-talet började Mauritz Nilsson tillverka träemballage i Vemmentorp på sin nyinköpta gård. Det hade visat sig vara lönsamt med skogsavverkning och sågning vilket gjorde att Mauritz 1951 bildade företaget: Mauritz Nilssons Träindustri Åsljunga.

Till en början bedrevs verksamheten i de gamla stallen i sin enkelhet direkt på marken och stallgolvet. De första medarbetarna var ofta jord och skogsbrukare från trakten. Som vid lågsäsong kunde drygade ut sin inkomst med palltillverkningen. Olle Nilsson, Mauritz son, började arbeta i företaget 1961 då företaget expanderade och behövde mer resurser. För Olle Nilsson som var specerihandlare från Strandbaden utanför Höganäs var steget stort att gå från specerihandlare till att arbeta inom träindustrin. 1965 byggdes det ett nytt sågverk med tillhörande barkmaskin, flishugg, pannanläggning och virkestork vilket skapade nya förutsättningar för ökad effektivitet och för företaget att växa.

Mycket av transporterna som skedde på 60- och 70-talet var med hjälp av tåg på järnväg. Den närmsta stationen var i Åsljunga och dessutom var postorten Åsljunga vilket gjorde att ortsnamnet Åsljunga kom att bli synonymt med företaget för kunder och leverantörer. Det hela föranledde att företaget bytte namn 1970 till Åsljunga Pallen AB.

Fram tills idag har vi investerat fortlöpande i vår pall-produktion och har idag en av världen modernaste pall-produktionsanläggningar. Idag ägs och drivs Åsljunga Pallen av Stefan Nilsson, son till Olle Nilsson. Stefan Nilsson tog över ägandeskapet och drivandet av företaget år 1990. Vi har varit med om en enorm teknikutveckling, när vi startade spikades lastpallar med hjälp av hammare på barmark i ett stall.

Idag har vi troligtvis en av de modernaste maskinparkerna i världen för pall-produktion.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.